పాలిస్టర్ కలపడం థ్రెడ్ కలర్ కార్డ్స్

పాలిస్టర్ త్రెషనింగ్ థ్రెడ్కు 25% సమయం ఉంది

రేయాన్ ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్స్ కలర్ కార్డ్స్

21% రేయాన్ ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్లు

లోహ నూలు రంగు కార్డులు

లోహ నూలులు

నైటింగ్ రంగు కార్డులు

నైటింగ్ రంగు కార్డులు

పత్తి థ్రెడ్లు రంగు కార్డులు

పత్తి థ్రెడ్లు రంగు కార్డులు

 

పాలిస్టర్ కలపడం థ్రెడ్ రంగు కార్డ్

పాలిస్టర్ కలపడం థ్రెడ్ రంగు కార్డ్ పరిభ్రమిస్తుంది

ఎనభై% రేయాన్ ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్స్ కలర్ కార్డ్

రేయాన్ ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్స్ కలర్ కార్డ్