రంగు నమూనా కేంద్రం

రంగు నమూనా కేంద్రం

ఆటోమేటిక్ కలర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్

ఆటోమేటిక్ కలర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్

అధునాతన ఇన్ఫ్రారెడ్ ప్రూఫ్ ప్రెస్

అధునాతన ఇన్ఫ్రారెడ్ ప్రూఫ్ ప్రెస్

ఆటోమేటిక్ డిస్పెన్సింగ్ సిస్టమ్

ఆటోమేటిక్ డిస్పెన్సింగ్ సిస్టమ్